Què són els indicadors ITA?

Transparència Internacional (TU) és una organització no governamental a escala universal dedicada a promoure una administració més oberta i congrega a la societat civil, sector privat i els governs en una vasta coalició global.

Des de l'any 2008 esta Organització elabora un Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) que comprova mitjançant vuitanta indicadors, agrupats en cinc Àrees, la transparència en la informació que els Ajuntaments faciliten als seus ciutadans.

En eixe sentit l'Ajuntament de Picanya, vol sumar-se a esta iniciativa i assumir estos 80 indicadors tot i indicant, on siga possible i corresponga, les dades corresponents al nostre municipi. Cal tindre en compte que estos indicadors estan plantejats per a ciutats de gran tamany i, per tant, en molts casos, poden no ser d'apliació al nostre municipi. Tot i així, els indiquem per a poder anar completant la informació en la messura de que se'n dispose.

Corporació Municipal
En este apartat s'inclou la informació institucional bàsica, tant sobre els càrrecs electes i el personal municipal com sobre l'organització de l'Ajuntament. Igualment es publica informació sobre les normes i reglamentàries municipals.

Relacions amb la ciutadania i la societat
L'Ajuntament realitza un esforç per a la generació d'iniciatives que permeten millorar la qualitat de vida de la ciutadania,. En aquest sentit, diferents mitjans (seu electrònica, xarxes socials, oficina d'atenció ciutadana...) permeten que cada persona puga deixar constància de la seua opinió o realitzar aquells suggeriments que considere que poden portar a una millora en la prestació dels serveis municipals.

Transparència economicofinancera
En esta secció es publica tota la informació relacionada amb els pressupostos municipals. 

Transparència en les contractacions i costos dels serveis
Una correcta gestió municipal implica un alt grau de transparència en les seues actuacions. En aquest sentit, es publica informació actualitzada relativa a les contractacions d'obres, serveis i subministraments.

Transparència en matèries d'urbanisme, obres públiques i medi ambient
Accés a informació sobre el Pla General d'Ordenació Urbana i les seus actualitzacions. Accés a informació a les principals actuacions urbanístiques en marxa i a l'arxiu històric d'obres i intervencions. 

Indicadors Llei de Transparència
Esta Llei té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, reconèixer i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

A continuació podeu trobar una explicació del grau de compliment per part de l'Ajuntament de Picanya de cadascún dels indicadors ITA:
A- INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (18)
B- RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT (16)
C - TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)
E - TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (15)
F - INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA (16)