Les ajudes es destinaran  a les persones físiques o jurídiques que contracten persones aturades empadronades a Picanya, tot amb els requisits i condicions específiques de les Bases Reguladores de la convocatoria.

Referència de la Convocatòria:
Per a 2019 número a la BDNS 475260
[Accedir a la publicació en la BDNS]

En ser les persones jurídiques subjectes obligats, segons la llei 39/2015 de procediment administratiu comú, els tràmits seran obligatoriamiente en mode electrònic. Per a la qual cosa, s'haurà de disposar d'un certificat digital de persona habilitada a la corresponent entitat jurídica, o bé aportar els poders corresponents a la seu electrònica sol·licitant accés a l'entitat.

No obstant l'anterior, de manera transitòria i per a facilitar l'adaptació  a la nova seu electrónica, les sol·licituds vinculades a  la present convocatòria podran ser tramitades presencialment al Registre General de l'Ajuntament, Oficina DIGA'M, en l'horari d'obertura d'aquesta.

La tramitació d'esmena i la justificació, hauran de realitzar-se mitjançant els tràmits electrònics habilitats.

Per a facilitar la tramitació de la sol·licitud i posteriors tràmits, s'ha preparat una Guia per a la Tramitació i Justificació de les Subvencions de Foment de l'Ocupació.
[Descarrega la Guia, versió Setembre 2019, ací]

Tramitació presencial, en oficina DIGA'M:

Formulari de sol·licitud degudament emplenat en tots el seus apartats i signat per la persona representant.
[Descarrega el formulari de sol·licitud]

La sol·licitud requereix que es presenten el originals de la següent documentació:

 • Documentació acreditativa de la persona sol·licitant, en cas de persona jurídica: CIF de l'empresa.
 • Documentació acreditativa de la representativitat legal, en cas de persona jurídica (poders notarials, escriptura de constitució, autorització de la representació,...).
 • Documentació identificativa de la persona contractada (NIF) o formulari d'autrorització de consulta degudament emplenat i signat.
  [Descarrega el formulari d'autorització de la persona contractada]
 • Certificad original de la Tresoreria de la Seguritat Social com que l'empresa esta al corrent en les seues obligacions, en cas de no autoritzar-ne la consulta (opció a marcar al formulari de sol·licitud)
 • Certificat original de situació d'obligacions tributàries davant l'Agencia Tributària, en cas de no autoritzar-ne la consulta (opció a marcar al formulari de sol·licitud).
 • Contracte de Treball que doná lloc a l'ajuda i comunicació del mateix al centre SERVEF d'ocupació.
 • Document d'alta de la persona treballadora a la Seguretat Social.
 • Document d'Alta de la Demanda d'Ocupació (DARDE) de la persona treballadora contractada actualitzar fins a la data de contratació.
 • Documentació acreditativa de la puntuació aplicacda als apartats 3 i 4 de l'autobaremació del formulari de sol·licitud (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d'Igualtat, etc)

Tramitació electrònica:

Els tràmits electrònics relacionats són els següents (requereix certificat digital):

Documentació

En el cas d'autoritzar la recaptació dels documents mitjançant intermediació no serà necessària l'aportació d'aquests.
Presentar en un document PDF cadascún dels documents per separat, en totes les pàgines, legibles i evitant aqulles que es troben en blanc.

 • Contracte de Treball que dóna lloc a l'ajuda  (TD18.118)
 • Comunicació del contracte al centre SERVEF d'ocupació. (TD18.260) 
 • Document d'alta del treballador/a en la Seguretat Social. (TD18.215)
 • Document d’Alta de la Demanda d’Ocupació (DARDE) del treballador/a contractat/da actualitzat fins a la data de contractació. (TD18.050)
 • Document acreditatiu d'identitat de la persona contractada (NIF) (TD18.156) o autorització de consulta amb formulari on-line. [Formulari d'autorització de la persona contractada]
 • En cas de no autoritzar-ne la consulta, certificat original de la Tresoreria de la Seguretat Social com que l'empresa està al corrent en les seues obligacions. (TD18.143)
 • En cas de no autoritzar-ne la consulta, certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària. (TD18.153)
 • Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als punts 3 i 4 de l'autobaremació (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d'Igualtat, etc)