La persona física o jurídica beneficiària estarà al que es disposa a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Picanya i a les Bases Reguladores en vigència.

La justificació de l’objecte de subvenció es realitzarà d’acord amb els terminis establerts per a cada Modalitat, s’haja ingressat o no l’ajuda.

La deguda justificació en forma i termini, del objecte de sol·licitud és obligació de la persona física o jurídica sol·licitant.

Les ajudes es faran efectives per l'Ajuntament de Picanya prèvia justificació per la persona beneficiària que s'han acomplert els requisits d'aquesta convocatòria i les seues bases, especialment el manteniment del contracte i l’alta a la Seguretat Social per la durada i jornada contemplades a la resolució de l'ajuda. 

Documentació

  • Memoria justificativa degudament complimentada i signada, atenent model. (TD18.256)  [Descarregar model]
  • Rebut de liquidació de cotització RLC (antic TC1) (TD18.250)
  • Justificant liquidació cotitzacións RLC (TD18.254)
  • Nòmines i justificant bancari de pagament de les transferències realitzades al treballador/a, per cadascuna d’elles, degudament signades i/o segellades. No s'admeten pagaments en metàl·lic ni s'admeten impressions de pantalla o del web (internet).  (TD18.148) / (TD18.249)
  • Relació nominal de treballadors TC2 (TD18.251)