Normativa:
 • RD Leg. 2/2004, de 5 març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. [Accedir al text]
 • RD Leg 1/2004, de 5 març, Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. [Accedir al text]
 • Ordenança d'Impost sobre Béns Immobles [Accedir al text]
 • Conveni entre la Direcció General del Cadastre i l'Ajuntament de Picanya de col·laboració en matèria de gestió cadastral, signat el 30-7-1999 per a la tramitació de les transmissions de domini. [Accedir al text]
Requisits:
 • Haver realitzat una obra nova, reforma o rehabilitació.
Termini de presentació:
 • 2 mesos des del dia següent al fet objecte de declaració (finalització de les obres)
Documentació:
 • Model 902 (TD14.255). En cas de fer la sol·licitud per la seu electrònica, el document es pot omplir i adjuntar a l'esmentada seu, con es firmarà electrònicament.
 • Document identificatiu. (DNI, NIF, NIE...) (TD18.021)
 • Referència cadastral (es pot trobar mitjançant rebut IBI o altre document)
 • Escriptura o acreditació de la propietat (TD18.027) En cas de canvi de titular.
 • Escriptura obra nova (TD18.161)
 • Certificat final d'obra (TD18.072)
 • Fotografies digitalitzades de les façanes (TD18.004)
 • Plànols digitalitzats: situació, sòl i definitiu de cada planta (TD18.163)
 • Memòria de materials i qualitats (TD18.162)
 • Cost d'execució material de les obres (TD18.226)
Finalització del procediment:

No posa fi a la via administrativa.

Recursos contra la resolució:

Contra la resolució podrà interposar-se reclamació econòmic-administrativa en el termini de 15 dies hàbils davant el Tribunal Econòmic Administratiu. Potestativament es podrà interposar recurs de reposició.