Normativa:

  • RD Leg. 2/2004, de 5 març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. [Accedir al text]
  • RD Leg 1/2004, de 5 març, Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliàri. [Accedir al text]
  • Ordenança Impost de Béns Immobles [Accedir al text]
  • Conveni entre la Direcció General del Cadastre i l'Ajuntament de Picanya de col·laboració en matèria de gestió cadastral, signat l'1-2-1999 per a la tramitació de les transmissions de domini. [Accedir al text]

Requisits:

Haver modificat el titular cadastral.

Documentació:
  • Model 901-N [descarregar] i anexe [descarregar] 
  • Document identificatiu (DNI, NIF, NIE...)
  • Escriptura que origina la transmissió.
  • Últim rebut de l'IBI pagat o qualsevol justificant amb la referència cadastral.

Finalització del procediment:

No posa fi a la via administrativa.

Recursos contra la resolució:

Contra la resolució podrà interpossar-se reclamació economic-administrativa en el termini de 15 dies hàbils davant el Tribunal Econòmic Administratiu. Potestativament es podrà interpossar recurs de reposició.