Normativa:
  • RD Leg. 2/2004, de 5 març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. [Accedir a text]
  • RD Leg 1/2004, de 5 març, Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliàri. [Accedir a text]

Requisits:

  • Ser el titular cadastral.
  • Tractar-se d'un immoble al municipi de Picanya. En cas contrari, ha de tramitar-se per Finestra Única.

Documentació:
  • Sol·licitud correcció errades cadastre [TD14.232]
  • DNI, certificat d'empadronament o d'altre que acredite l'errada.
  • Identificador de l'inmoble (P. ex: Còpia de l'últim rebut de l'IBI pagat.)
Finalització del procediment:

No posa fi a la via administrativa.

Recursos contra la resolució:

Contra la resolució podrà interpossar-se reclamació economic-administrativa en el termini de 15 dies hàbils davant el Tribunal Econòmic Administratiu. Potestativament es podrà interpossar recurs de reposició davant la Gerència del Cadastre.