acces_xarxa_llibres
PODEU ACCEDIR AL FORMULARI DE SOL·LICITUD ACÍ

XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres i altres materials per a l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana.

XarxaLlibres, al nostre poble, és un programa cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l'Ajuntament de Picanya i al que pot acollir-se tot l'alumnat dels estudis abans indicats i que estiguen EMPADRONATS al nostre municipi (estudien o no als centres de Picanya).


:: Pagament de les ajudes

La quantia individual per alumne/a serà com a màxim de 200 euros, que es rebran en dues fases:
- Fins als primers 100 euros es rebran mitjançant transferència bancària per part de l'Ajuntament de Picanya abans que finalitze l'any 2015.
- Fins als 100 euros restants es faran efectius quan es retornen els llibres de text en bon estat en finalitzar el curs 2015-2016 (del procediment per a fer este retorn de llibres i rebre esta ajuda final s'informarà més endavant).


::  Tramitació

Documents a presentar davant l'Ajuntament:
- Document de sol·licitud
- Factura de compra (o justificant) dels llibres per compres efectuades durant l'any 2015. La factura haurà d'anar a nombre de l'alumne/a, mare, pare o tutor/a i ha de contindre NIF/CIF i adreça del proveïdor, data, número de factura, i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu. D'este document cal presentar davant l'ajuntament ORIGINAL i FOTOCÒPIA.
Si heu perdut la factura, heu de demanar una còpia o duplicat a l'establiment on heu adquirit els llibres de text.
Si els llibres s'han adquirit mitjançant l'AMPA o una empresa distribuïdora, s'haurà de sol·licitar a l'AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l'alumne/a, l'import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos.


::  Com emplenar el document de sol·licitud

Opció A:
Cal emplenar el formulari electrònic que està disponible ací:

Tan bon punt estiga publicada per Conselleria publicarem ací l'enllaç directe a este formulari.
Caldrà emplenar el formulari i una volta completades totes les dades el sistema generarà automàticament un document PDF que haurem d'imprimir i signar i on ja estarà indicat el número d'expedient.
S'ha de disposar per tant d'un ordinador amb un requisits tècnics mínims (molt bàsics) connectat a internet i a una impressora.
És l'opció més recomanable per a evitar errades i garantir el pagament de les ajudes.  

IMPORTANT
Els centres educatius de Picanya facilitaran ordinadors (amb accés a internet i impressora) i assessorament per a que es puguen emplenar i imprimir allà les sol·licituds si no es pot fer a casa.

Opció B:
Es pot emplenar el document a mà (no ho recomanem donat que pot generar errades de transcripció). Cal emplenar i signar el document que podreu descarregar des del web www.xarxallibres.edu.gva.es , o sol·licitar als centres educatius o a l'Ajuntament de Picanya (previsiblement des del dia 25 de novembre).


::  Dades per a emplenar el document de sol·licitud

De les dades que necessiteu per a emplenar el document de sol·licitud cal saber:
- NIA: Número d'identificació de l'alumne. Vos serà facilitat pel centre educatiu.
- Codi del Centre: Vos serà facilitat pel centre educatiu i també està disponible a http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/guiadecentros.asp
- IBAN DEL COMPTE DEL SOL·LICITANT. Imprescindible per a que l'Ajuntament puga fer l'ingrés. Cal indicar número de compte en format IBAN (dues lletres i dos números + 20 dígits).
- SOL·LICITUD I RELACIÓ DE FACTURES. Si tenim més d'una factura o justificant indicarem la suma total (sempre amb IVA inclós) i després el detall de cada factura o justificant de compra.
- INDICAR DOCUMENTACIÓ APORTADA. Ací indicarem "Factures (o justificants) relacionats a l'apartat C" i si cal, altres documents presentats.
- IMPORTANT: És imprescindible que el/la sol·licitant (pare, mare, tutor...) signe el document una volta imprés.     


::  Presentació

El document de sol·licitud complimentat, imprés i signat junt a l'original i fotocòpia de la factura s'han de presentar davant de l'Ajuntament de Picanya.

Quan?
Segons informació remesa per la Conselleria d'Eduació, previsiblement, es pot presentar la sol·licitud fins al 15 de desembre de 2015 davant l'Ajuntament.

On?
Serveis municipals:

- Servei DIGA'M (planta baixa de l'Ajuntament)
Pl. Espanya 1. 
Horari de dilluns a dijous: 09.00-19.00h. i divendres: 09.00-17.00h. Dissabtes: 09.00-14.00h

- Oficines tècniques 
Pl. País Valencià, 11. 
Horari de dilluns a divendres: 09.00-14.00h.

- Casa de la Cultura 
C/ Bonavista, 2. 
Horari de dilluns a divendres: 09.00-13.00h i de 15.00 a 19.00h. 


::  En cas de dubtes


Ajuntament de Picanya
Pl. Espanya, 1
ajuntament@picanya.org

Centres educatius de Picanya
IES Enric Valor
CP Ausiàs March
CP Baladre
Escola Gavina

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Telèfons d'informació
Des de la Comunitat Valenciana
(gratuït des de telèfon fix):
Des de qualsevol punt d'Espanya:


CONSELL PER A EVITAR CUES I ESPERES
Si voleu evitar cues vos recomaneu que aprofiteu al màxim l'extens horari d'atenció al públic de l'Ajuntament. A migdia, per la vesprada... segur que serà més fàcil. Tampoc és necessari acudir el primer dia (ni l'últim) totes les sol·licituds seran ateses d'igual forma i l'ordre d'arribada de sol·licituds no té res a veure amb el pagament de les ajudes.