empleo
02 de de maig de 2018
Ajudes a la contractació de persones aturades de Picanya
També ajudes a iniciatives emprenedores

L'Ajuntament de Picanya ha tornat a posar en marxa una nova edició del progama d'ajudes a la contractació de persones aturades del nostre municipi i també al suport a les iniciatives emprenedores.
En total s'ofereixen un total de 25 ajudes, cadascuna d'elles per un import total de 1.200€.

Ajudes a la contractació
La primera modalitat d'estes ajudes està destinada a empresas que contractes persones aturades de Picanya (empadronades abans de la publiació de la convocatòria), inscrites al SERVEF amb una antiguetat d'un mínim de tres mesos.


Ajudes a les iniciatives emprenedores
També seran objecte d'ajuda les iniciatives emprenedores destinades a tramitar altes a la Seguretat Social per inici d’una activitat en l’àmbit del RETA radicada a Picanya o sent la persona titular empadronada a Picanya. Este alta ha de ser entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2018. Es considerarà com a data d’inici de l’activitat la que conste a la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037). .

Més informació:

Bases i convocatòria: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/394162

BOPV:
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000001600004afe434e90cc000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Tràmits relacionats a l'Oficina Virtual: http://www.picanya.org/administracio/oficina-virtual/desenvolupament-local

Informació i orientació per a la tramitació en el telèfon 961594460.