anunci_activita_horts_socialst
04 de febrer de 2020
Nova convocatòria per a la concessió d'horts socials
30 parcel·les dedicades al cultiu d'agricultura biològica
L’Ajuntament de Picanya ha fet pública unoa nova convocatòria per a l'adjudicació i ús de les parcel•les dels Horts Socials de Picanya,. Estos horts es consideren un mètode d’integració social i estan vinculats a la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes de Picanya, per la qual cosa prevaldrà la rendibilitat social a l’econòmica.
El número de parcel·les és de 30, de 50m2 cadascuna, que l'Ajuntament facilita en règim de cessió temporal en precari, ubicades en un terreny junt al cementeri vell de Paiporta, de propietat municipal i destinades al cultiu d’agricultura biològica.

Les persones beneficiàries de les cessions d’us dels Horts Socials  hauran de ser majors d'edat, empadronades a Picanya almenys des de fa un any i en situació d’atur. O bé ser persona jubilada i/o pensionista amb una renda per càpita no superior al salari mínim interprofessional vigent en cada any.

Podeu consultar les bases completes i accedir a la documentació necessària ACÍ.