mascarilla_obligatoria
20 de de maig de 2020
Des d'este dijous 21 de maig s'amplia l'obligatorietat de l'ús de mascareta
En espais d'ús públic (tant oberts com tancats) on no siga possible mantindre una distància de seguretat d'almenys dos metres

D'acord amb l'ordre publicad al Butlletí Oficial de l'Estat (Núm. 142 Dimecres 20 de maig de 2020 Sec. I. Pàg. 33601) per part del Ministeri de Sanitat des d'este dijous 21 de maig de 2020 s'estén l'obligatorietat d'ús de mascaretes a: 

PERSONES OBLIGADES

1. Queden obligats a l'ús de mascaretes, en els espais assenyalats més endavant, les persones majors de sis anys.

2. L'obligació continguda en el paràgraf anterior no serà exigible en els següents suposats:

a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de mascareta.
b) Persones en les quals l'ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
c) Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulte incompatible l'ús de la màscara.
d) Causa de força major o situació de necessitat.

ESPAIS D'ÚS OBLIGATORI

L'ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.

A l'efecte del que es disposa en la present ordre, s'entendrà complida l'obligació a què es refereix l'apartat anterior mitjançant l'ús de qualsevol mena de màscara, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobrisca nas i boca. S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

Podeu trobar a peu de plana el BOE amb la informació completa.

 

mascarilla_obligatoria

 

 

Galeries relacionades
Picanya des del balcó 9
03 de de juny de 2020

Picanya des del balcó 9

Picanya des del balcó 8
27 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 8

Picanya des del balcó 7
19 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 7

Picanya des del balcó 6
11 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 6