ayudas-alquiler-covid_19
01 de de febrer de 2021
La Conselleria d'Habitatge convoca les ajudes per al pagament del lloguer
El Servei Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya presta servei d'informació i assesorament

La Conselleria d'Habitatge de la Generalitat Valenciana ha fet pública la convocatòria d'ajudes per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual. L'objectiu d'estes ajudes és minimitzar l'impacte social i econòmic de la pandèmia.

Podeu accedir a tota la informació ACÍ.

Des del Servei Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya es presta el servei d'informació i assesorament per a tot els procés de tramitació.

 

INFORMACIÓ

01. Quan es podrà sol·licitar l'ajuda?

Des del dia 25 de gener fins al 30 d'octubre de 2021, ambdós inclosos.

02. Qui pot sol·licitar l'ajuda?

Les persones físiques, titulars d'un contracte d'arrendament d'habitatge habitual, en qualitat de persones arrendatàries, que com a conseqüència de l'impacte de la COVID-19 s'han vist afectades per passar a una situació de desocupació, expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO), o, en cas de ser persona empresària, que haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos dels integrants de la unitat de convivència, a partir de l'1 d'abril de 2020.

03. Quins requisits s'han de complir per a poder sol·licitar l'ajuda?

Hi han de concórrer tots aquests requisits:

Persones físiques.
Com a conseqüència de l'impacte de la COVID-19 s'han vist afectades per passar a una situació de desocupació, un expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO), o, en cas de ser persona empresària, que haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos dels integrants de la unitat de convivència a partir de l'1 d'abril de 2020.
Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat segons la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
L'habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o la unitat de convivència sol·licitant de l'ajuda.
la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat de convivència no siga propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya.
La persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no tinga parentiu en 1r o 2n grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tinga la condició d'arrendadora de l'habitatge.
La persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.
La unitat de convivència no ha de superar amb caràcter general 3 vegades l'IPREM mensual (indicador públic de renda d'efectes múltiples).
La renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulte superior o igual al 35 % dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat de convivència.
04. Quin és l'import de l'ajuda?

Podrà arribar fins al 100 % de la renda de lloguer que conste en el contracte d'arrendament, fins a un import màxim d'ajuda de 650,00 euros al mes, segons el grau de vulnerabilitat econòmica en què concórrega la persona o la unitat de convivència beneficiària.


05. Quin és el període màxim subvencionable?

Màxim 6 mesos, en el període comprés entre abril de 2020 i de desembre de 2021.

06. Quin és el criteri per a la concessió de la subvenció?

Moment de la presentació de la sol·licitud i que la documentació estiga completa, dins del termini de presentació de sol·licituds.

07. Podran tornar a sol·licitar les ajudes aquelles persones que ho hagen sol·licitat en l'anterior Decret 52/2020 d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual?


Podran tornar a sol·licitar-les les persones en les quals les seues sol·licituds van ser denegades, si compleixen amb els requisits d'aquesta convocatòria. No obstant això, aquelles persones que sí que van rebre l'ajuda no podran obtindre-la mitjançant la convocatòria d'aquest Decret 204/2020.

08. Com puc sol·licitar l'ajuda?

L'ha de presentar com s'indica en l'apartat "Com es tramita?" de l'enllaç del títol "Presentació sol·licitud i informació pràctica" d'aquesta pàgina web.