pla_reisitir
12 de de març de 2021
L'Ajuntament de Picanya amplia els sectors beneficiaris del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana
També s'amplia la quantitat aportada per tal de garantir totes les ajudes

La Generalitat Valenciana ha posat en marxa el pla "Resistir" que té com a objectiu cobrir una part de les despeses corrents de l'activitat realitzada des d'abril de 2020 per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones que han patit de forma més greu els efectes de l'actual crisi sanitària.

Estes ajudes amb una dotació de 160 milions d'euros són aportades per la Generalitat Valenciana en un 62'5%, les Diputacions provincials en un 22'5% i un 15% per part dels Ajuntaments.

La quantia de les ajudes suposa una quantitat fixa de 2.000 euros més una altra quantitat fixa de 200 euros per persona afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020.

Picanya amplia beneficiaris i la quantitat aportada per l'Ajuntament
L'Ajuntament de Picanya ha decidit ampliar el llistat inicial d'activitats econòmiques proposat per la Generalitat Valenciana per tal de que estes ajudes arriben a més persones autònomes i xicotetes empreses.
De la mateixa forma també ha ampliat la quantitat aportada per l'Ajuntament per tal de garantir l'atenció a totes les sol·licituds degudament justificades i acreditades.

Beneficiaris
Poden optar a estes ajudes les persones autònomes i les xicotetes empreses (màxim 10 treballadors) que complixquen amb les següents condicions: 
- Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'este municipi. També aquelles activitats que figuren d'alta en la matrícula provincial corresponent a València de l'IAE o en la matrícula nacional, sempre que en tots dos casos tinguen el seu domicili fiscal a Picanya.
- Que es troben en funcionament en data 31 de desembre de 2020.
- Que s'incloguen en un dels sectors identificats en l'Annex d'aquesta Bases (document PDF a peu de plana). 

Presentació de sol·licituds
Les socl·licituds d'ajudes es poden presentar des DEL DILLUNS 15 DE MARÇ, i durant 15 dies hàbils, per mitjà del model normalitzat d'instància. 
Junt a la instància s'haurà de presentar: 
Certificat acreditatiu de la situació d'alta en la Seguretat Social. 
Document acreditatiu de la inclusió de l'activitat corresponent en algun dels epígrafs del CNAE que es detallen en l'Annex d'aquestes Bases. 
Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, adjuntant la Relació nominal de Treballadors – RNT - del mes de desembre. 
Documentació justificativa de les despeses corrents incorregudes des del mes d'abril de 2020 fins a la data de la sol·licitud. 
Poder de representació del representant legal (si cal).
Les empreses hauran de presentar la documentació per mitjà de la seu electrònica municipal.
Les persones físiques podran de presentar la documentació per mitjà de la seu electrònica municipal o també de forma presencial davant el registre general de l'Ajuntament (caldrà cita prèvia per tf. 961594460).

Més informació (sectors afectats, normes, documentació...) i presentació ON-LINE ACÍ.

Llistat de subvencions concedides


Més informació
Per a més informació i aclarir dubtes heu d'enviar un correu electrònic a adl@picanya.org

pla_reisitir