anunci_media_prop
15 de de setembre de 2022
Nou servei gratuït per a resolució de conflictes sense acudir a juí
Mediaprop, prestat per professionals de l'advocacia

De la col·laboració entre la Generalitat Valenciana Generalitat Valenciana Conselleria de justícia, Interior i Administració publica i l'Ajuntament naix un nou servei gratuït per a la nostra ciutadania: MEDIAPROP Picanya. 

 

Què és el MEDIAPROP?

Es un servei gratuït i pròxim que, té com a finalitat la gestió de conflictes juntament amb les parts implicades, amb la finalitat d'arribar a una resolució d'aquests mitjançant un procés àgil i alternatiu al tradicional recurs de la justícia ordinària ,finançat per la Generalitat i prestat per professionals de l'advocacia en les dependències que els ajuntaments posen a la disposició de la ciutadania.

On?
En l'oficina MEDIAPROP del municipi de Picanya, situada en el Jutjat de pau municipal, situat en la Plaça de Espanya, núm. 7.

Quan?

Horari MEDIAPROP Picanya
Dilluns: de 9:00 a 12:30 horas
Dijous : de 16:30 a 20:00 horas

Cita prèvia: ACÍ.


Quin servei presta a la ciutadania?
Atenció i informació a la ciutadania sobre la mediació com a mitjà de resolució de conflictes alternatiu al procés judicial. 
Realització de sessions de mediació de conflictes en l’àmbit Familiar, veïnal, hipotecària, educativa, civil. 

Avantatges de la Mediació   
Les parts són protagonistes i decideixen 
Propícia la comunicació i la convivència pacifica 
És un mètode mes ràpid que els processos judicials  
Resol i prevé de situacions conflictives 
Resultats estables, útils i duradors 
És voluntària i confidencial 

MATÈRIES ON POT INTERVINDRE

MEDIACIÓ FAMILIAR
Dins de la mediació familiar es poden resoldre problemes referents a separacions, divorcis, ruptura de parella, règim de visites, problemes amb el compliment de les pensions d'aliments, discrepàncies en la cura i
educació dels fills, modificació de mesures establides en sentència,liquidació de guanys. Es tracte de casos ja judicialitzats o no. Problemes de convivència entre pare i fills, entre germans, discrepàncies vinculades a cura dels avis o pares majors, dificultats dels avis per a veure als seus nets.

VEÏNAL
En els conflictes veïnals i comunitaris també és molt útil la mediació per a resoldre discussions entre veïns per qüestions de sorolls, olors, aigües, molèsties produïdes per animals domèstics, discrepàncies en l'ús i
cura dels espais comuns de les finques, reparacions de les finques en règim de propietat horitzontal, col·locació d'ascensors. Conflictes de convivència per qüestions culturals o religioses, problemes de bogues, arbres o branques en finca aliena, etc

HIPOTECÀRIA
El Servei s'ofereix a les persones i famílies que o bé han deixat de pagar ja les seues quotes hipotecàries derivades de l'adquisició del seu habitatge únic i habitual, o bé preveuen que en breu ja no podran afrontar-les amb
regularitat. També s'atenen els casos en els quals ja s'ha iniciat un procediment d'execució hipotecària i en aquells en què, una vegada produïda la subhasta, la família està a punt de ser desnonada.

MEDIACIÓ ESCOLAR 
Ens referim a l'àmbit escolar, de manera específica, ressenyant els conflictes que es generen en aquest entorn entre els alumnes, pares i professors i, alumnes i professors.

AMB L'ADMINISTRACIÓ
La Mediació en aquest àmbit suposa una nova manera d'entendre les relacions entre l'Administració i el Ciutadà.

CIVIL
La Mediació en l'àmbit civil és un instrument molt vàlid per a resoldre totes aquelles controvèrsies i arribar a acords sobre discrepàncies derivades dels contractes, herències, particions, compravendes, comunitat de béns, reclamacions per responsabilitat civil.

anunci_media_prop