Obres peatonalització. Fase 2. PB074137
12 de novembre de 2012
Arranquen dues importants conjunts d'obres al nucli antic
També es millorarà la xarxa d'aigua potable

En aquests dies han començat al nostre poble les darreres obres corresponents al Pla Confiança de la Generalitat Valenciana i que afecten a dues zones del nucli històric del nostres poble.

Fase 2 de la peatonalització del nucli històric

La finalitat d'aquesta actuació és la peatonalització dels carrers del nucli històric de Picanya per a crear una plataforma única sense diferenciació de nivells o el vianant no es trobe amb entrebancs en el seu recorregut.
Aquesta actuació respresenta la segona fase del pla integral d'intervenció urbana del nucli històric i el seu àmbit d'actuació són els trams dels carrers Sant Francesc, Torrent i Major que envolten la Pl. del País Valencià per la seua banda oest.
Després de la demolició de les voreres i el treball sobre el ferm existent es pavimentaran els carrers amb llambordins de formigó d'alta resistència i marbre blanc. La rigola central serà de formigó prefabricat de color gris.
Al mateix temps s'aprofitarà per a realitzar les obres de millora de la xarxa de distribució i subministrament d'aigua potable en una acció coordinada.
L'actuació té un import de més de 150.000 euros i afecta a una superfície de més de 2.000 m2.

Milllora d'accessibilitat entorn carrers Verge del Pilar i Verge Montserrat

L'objectiu d'aquesta obra és crear itineraris accessibles a les voreres, tot i modernitzant en diferents trams desl carrers Sant Antoni Abad, Verge del Pilar, Sant Francesc i Verge de Montserrat.
L'obra consisteix en la substituació de paviments i millora d'infraestructures existents amb la dotació d'imbornals per a la recollida d'aigua tot i realitzant nous escocells als arbtres ja existents i col·locant nous elements de mobiliari urbà que milloren la qualitat d'urbantizació dels carrers. Se seguiran els mateixos criteris emprats en altres actuacions realitzades al nucli urbà de Picanya.
També es realitzaran millores en la xarxa de distribució i subministrament d'aigua potable tot i actuant de forma coordinada amb l'actuació prevista.

El secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui, va afirmar en la seua visita en dia de l'inici de les obres “estas obras van a hacer más accesible el bonito casco antiguo de Picanya y ampliará el espacio destinado a los peatones”.

 

Obres c/ Verge del Pilar i Sant Antoni. PB084163
obres peatonalizació zona actuació fase 2