bnrladiputebeca2014
15 de de maig de 2014
L'Ajuntament i la Diputació ofereixen 36 beques formatives per a estudiants
Convocat el programa "La Dipu te beca" per a este estiu
Com en anys anteriors l'Ajuntament de Picanya i la Diputació de València posen en marxa el programa "La Dipu te beca" adreçat a la realització de pràctiques laborals per part dels estudiants del nostre municipi. En esta edició 2014 es convoquen fins a un màxim de 36 beques amb una durada d’un mes. Cada una de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals.

Durant les vacances d'estiu
El període de durada de les beques comença el 1 de juliol del 2014 i finalitzarà com a màxim el 31 d’Agost de 2014 per tant el període de gaudir de la beca ha de produir-se necessàriament durant els mesos de juliol i  agost , i no es podrà per cap causa prolongar la durada de les beques més enllà del mes d’agost.

Requisits
Les beques objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran per mitjà de concurrència competitiva entre les persones aspirants a elles que reunisquen els següents requisits abans de la finalització del termini de presentació de sol•licituds i ho acrediten documentalment:

1. Posseir la nacionalitat espanyola, d’un dels Estats membres de la Unió Europea o d’un Estat Part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i veïnat administratiu en algun municipi de la província de València, este últim amb anterioritat a la data de publicació de les bases del programa “La Dipu te Beca” de la Diputació de València.
2. Tindre 18 anys complits.
3. Trobar-se cursant alguna de  les següents ensenyances oficials: Cicles Formatius de Formació Professional o Ensenyaments universitaris oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura o màster oficial impartit per les Universitats.
4. No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5. Estar al corrent en el  compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, la qual cosa acreditarà per mitjà de declaració responsable.  
6. No estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat així com no desenrotllar una activitat laboral durant el període de gaudi de la beca.

Preferència per a aquells i aquelles que no hagen tingut la beca en anys anteriors 
Amb l'objectiu de garantir la màxima difusió d’aquestes beques entre els estudiants  tindran preferència aquells que no hagen resultat beneficiaris de les beques en edicions anteriors, sempre que el perfil dels sol•licitants ho permeta.


Informació completa (bases i documentació) al següent enllaç:
http://www.picanya.org/persones/joves/programa-la-dipu-te-beca

Galeries relacionades
Pregó Interpenyes. Festes Majors 2018
05 de de juliol de 2018

Pregó Interpenyes. Festes Majors 2018

23é Picanya Rock
14 de de juliol de 2017

23é Picanya Rock

Festes 2013. II Jornades Hijos de Hurin
20 de de juliol de 2013

Festes 2013. II Jornades Hijos de Hurin

Festes 2013. 19é Picanya Rock
12 de de juliol de 2013

Festes 2013. 19é Picanya Rock

Vídeos relacionats
Mente Abierta - Zuvak
03 de de maig de 2016

Mente Abierta - Zuvak

Templet dels Amants
12 de de febrer de 2016

Templet dels Amants

Presentació Beca.MOS i Red Conecta
16 de de gener de 2014

Presentació Beca.MOS i Red Conecta

Notícies relacionades
Taller de cosplay
11 de de novembre de 2022

Taller de cosplay

Este divendres... passatge del terror!
27 de d’octubre de 2022

Este divendres... passatge del terror!

Jocs de taula a la Sala d'Exposicions
03 de d’octubre de 2022

Jocs de taula a la Sala d'Exposicions