digam01
Servei Picanya DIGA'M
Edifici de l'Ajuntament. Plaça Espanya 1
Dilluns a dijous: 08:30-19.00h. Divendres: 8:30-15.00h.
961 594 460
Accés facilitat;Aparcament;Aparcament bici;Zona wi-fi
Servei Picanya DIGA'M 01
Servi Picanya DIGA'M 02
logo_digamSERVEI DIGA'M

L'Ajuntament de Picanya ha decidit centralitzar tot el servei d'atenció al públic en una sola oficina que puga oferir atenció i informació completa sobre qualsevol tràmit, servei o prestació municipal.

En eixe sentit funciona a les dependències centrals municipals (seu de l'Ajuntament a la Pl. Espanya) el Departament Integral de Gestió Administrativa Municpal, conegut com a servei Picanya DIGA'M.

Aquest servei centralitza en un únic espai i mitjançant un sol canal totes les relacions entre la ciutadania i l'Ajuntament, tot i fent-les més fàcils i més àgils, i optimitza així recursos personals i materials.
El servei està atés per personal especialitzat en el tracte amb el públic i amb vocació clara de solucionar de forma inmediata (o de la manera més ràpida) qualsevol tràmit plantejat pels ciutadans o qualsevol requeriment d'informació, assessorament, etc.

Servei Picanya DIGA'M

Objectius generals
- Aproximar el més possible l'Administració a la ciutadania de Picanya.
- Proporcionar a la ciutadania el major nivell d'informació i facilitar la tramitació dels assumptes administratius d'àmbit municipal i d'altres administracions públiques.
- Oferir els diversos serveis sota un criteri estricte de qualitat en l'atenció a les persones.
- Potenciar les vies de comunicació ciutadà-Ajuntament i obtenir una major fluïdesa i interrelació entre ambdós.

Objectius específics
- Satisfer tota demanda d'informació relacionada amb l'Ajuntament de Picanya i els seus serveis.
- Orientar i dirigir a la ciutadania al punt d'informació oportú en aquells casos en què la informació sol·licitada excedisca de l'àmbit municipal.
- Atorgar una especial èmfasi a l'atenció presencial a través dels mitjans que siguen necessaris per a resoldre qualsevol tràmit de la ciutadania davant l'Ajuntament de Picanya de la manera més simple, ràpida i directa.
- Facilitar, quan siga legalment possible, l'inici i la tramitació de procediments administratius a través del telèfon, fax, o correu electrònic, i facilitar l'obtenció de rebuts, duplicats i certificats per telèfon, correu, correu-i, seu electrònica o missatgeria al domicili de l'interessat.
- Informar a la ciutadania de la tramitació que haja de tenir un concret procediment, així com dels terminis de les actuacions en est, a fi de que aquells puguen preveure els passos a donar.
- Informar a la ciutadania del procediment adequat a les seues pretensions.
- Rebre i transmetre als diferents departaments municipals tots els comentaris, suggeriments i informació que puguen suposar una millora en la gestió i en la qualitat dels serveis.

Serveis a prestar
El catàleg de serveis a prestar s'anirà ampliant a mesura que així siga possible i necessar. No obstant això, poden citar-se com a serveis prestats actualment els següents:
- L'atenció, assessorament, informació, assistència, etc., a tots la ciutadania, sobre la totalitat de serveis que presta l'Ajuntament i la seua gestió, en un primer moment mitjançant la presència d'aquells en l'oficina d'atenció i, amb el temps mitjançant assistència telefònica o internet (web cam).
- Gestió de les cues d'espera.
- Registre d'entrada i eixida de documents.
- Consulta de normativa municipal.
- Tauler d'anuncis.
- Realització de tràmits administratius, des de la creació de l'expedient i els seus documents associats fins al trasllat a l'àrea responsable.
- Assistència a la presentació de sol·licituds i documentació.
- Expedició immediata de volants i/o certificats d'empadronament, així com de quants documents ho permeta la legislació vigent i els mitjans tècnics.
- Despatx de correspondència i control de notificacions.
- Control del llibre de queixes, reclamacions, iniciatives i suggeriments.
- Gestió del Padró d'Habitants
- Gestió del Cens Electoral
- Gestió d'enviaments i recepcions (etiquetes, ensobrats..)
- Registre d'associacions veïnals (esportiu, culturals…)
- Totes aquelles tasques de gestió interna que comporten algun tipus de relació amb la ciutadania.
- Gestió i emissió de certificats ACCV
- Cites prèvies
- Informació sobre Agència de Desenvolupament Local (Formació Ocupacional, Agència AFIC, Salari Jove, Telèfons d'Interès, Agència CEAM…)
- Signatura electrònica per als ciutadans

A aquest catàleg de serveis, merament enunciatiu, hauran d'afegir-se quants procediments s'inicien en l'actualitat des de l'actual oficina, així com quants es vaja considerant oportú.

Aquest servei manté la
Certificació de Qualitat ISO-9001-2000
.