Picanya s'ha incorporat al servei de gestió tributària de la Diputació de València tal com ja han fet més de 200 municipis de la província on la corporació provincial és qui s'encarrega de la prestació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic.

L’ajuntament ha cedit a la diputació de valència la gestió i recaptació d’alguns tributs. Aquests tributs són:
Impost de vehicles de tracció mecànica
IAE
IBI rústica
IBI urbana
Com a conseqüència d’aquesta cessió s’ha modificat el calendari fiscal, el qual marca els terminis de pagament i de cobrament de rebuts domiciliats.
Cal destacar que en el cas d’IBI Urbana, ja no existiran 2 períodes de pagament per a tots els rebuts. 
Sols en el cas de rebuts domiciliats d’IBI urbana el cobrament es realitzarà en 2 parts: 1 d'agost i 1 d'octubre de 2018.
TRIBUTS GESTIONATS PER MITJÀ DELS SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

 

TRIBUTS

PERÍODE VOLUNTARI

CÀRREC DOMICILIATS

IVTM-Impost de vehicles de tracció mecànica

1-3-2018

a

2-5-2018

2-5-2018

IAE-Impost d’activitats econòmiques

15-7-2018

a

1-10-2018

1-10-2018

IBIR-Impost de béns immobles de naturalesa rústica

15-7-2018

a

1-10-2018

1-10-2018

IBIU-Impost de béns immobles de naturalesa urbana

15-7-2018

a

1-10-2018

1-8-2018

 

1-10-2018

 

TRIBUTS GESTIONATS DIRECTAMENT PER L’AJUNTAMENT

 

TRIBUTS

PERÍODE VOLUNTARI

CÀRREC DOMICILIATS

Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserva d’espai per a càrrega i descàrrega

1-3-2018

al

2-5-2018

3-4-2018

Taxa per instal·lació caixers automàtics

2-5-2018

al

2-7-2018

4-6-2018

Taxa mercats (ambulant i fixe)

Des de l’1 al final de cada mes

5 de cada mes

Taxa aparcament de camions