Normativa aplicable:
Termini de presentació:
  • Fins al 30 de novembre
Documentació
  • Memoria justificativa de les activitats [TD18.256]
  • Relació de despeses en justificació [TD18.257]
  • Factures enumerades en la relació de despeses en justificació. S’han de presentar els originals. [TD18.204]
  • Relació d’altres subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat, procedents d’altres Administracions i Entitats publiques o privades, nacionals o internacionals. [TD18.085]