Registre electrònic de factures (FACe)
Accés al portal de presentació de factures electròniques a l'Ajuntament de Picanya. 

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, preveu la possibilitat que tots els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública puguen expedir i remetre factura electrònica, i estableix les obligatorietat per a determinats proveïdors de facturar electrònicament a les administracions públiques, entre elles a l'Ajuntament de Picanya. 
La presentació de les factures electròniques destinades  a l'Ajuntament de Picanya  ha de realitzar-se a través del través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques FACE, a partir del 15 de gener i quan tinguen un import superior a 5.000 euros.