Normativa:
 • Llei 1/1998, de 5 de maig de la Generalitat Valenciana, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació. [Accedir al text]
 • Recomanació 376/98, de 4 de juny de 1998 del Consell de la Unió Europea, sobre creació de model comunitari uniforme de tarjeta. [Accedir al text]
 • Reial Decret 1.971/1999 de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa. [Accedir al text]
 • DECRET 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i se n’estableixen les condicions per a la concessió. [Accedir al text]
Requisits:
 • Trobar-se empadronament a Picanya
 • Tenir una edat superior a 3 anys.
 • Tenir la condició de discapacitat.
 • Trobar-se en una de les següents situacions:

a)Personas físicas que presenten movilidad reducida, conforme al anexo 2 del Real Decreto 1971/1999.

b)Personas físicas que muestre en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos

c)Personas físicas o jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad, que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de la atención a la dependencia a que se refiere la Ley 39/2006.d)Con carácter excepcional y provisional, por razones humanitarias, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 72/2016, de 10 de junio, del Consell

Documentació:
 • Document identificatiu (TD18.021)
 • Acreditació de la representació i DNI de representat legal. (TD18.022)
 • Una fotografia actual tamany carnet del titular. (TD18.004)
 • Certificat de discapacitat. (TD18.019)
 • Dictàment relatiu a la seua mobilitat emés pel Centre de Diagnòstic i Orientació de la Conselleria de Benestar Social. (TD18.020)
Observacions:
 • La targeta és estrictament personal i instransferible i sols s'utilitzarà quan el seu titular siga conductor/a del vehicle o quan siga transportat en aquest.
 • La targeta està reconeguda per tots els estats membres de la Unió Europea, i té vigència en qualsevol dels seus països.
Altres documents