Normativa:

Requisits:
  • Tindre complits 14 anys
  • Tobar-se empadronat/ada a Picanya 

Documentació: 

  • Sol·licitud model (TD14.029) - [Accedir a tràmit en línia]
  • Targeta de l'arma (a entregar per l'armeria) (TD18.207)
  • Factura o ticket de compra de l'arma (TD18.042)


Tipus de Llicència:

Targeta A - categoria 4.1 (validesa de 5 anys)

Carabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició; i revolvers de doble acció, ocasionades per aire o altre gas comprimit no asimilades a escopetes

* A la factura de compra ha de figurar el nº de serie amb el format XXXX-AS-XXXX-XX o en el seu cas aportar un certificat del fabricant que acredite que el nº de serie correspon a l'arma en qüestió. (En cas de no disposar del certificat, cal troquelar l'arma a una armeria autoritzada)

Targeta B - categoria 4.2 (validesa permanent)

Carabines i pistoles, de ànima lisa o ratllada, i de un sol tir, i revolvers d'acció simple, accionades per aire o altre gas comprimit no asimilades a escopetes.


Finalització del procediment: 

  • Per resolució de l'Alcaldia, en un termini màxim de 3 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.


Recursos contra la resolució: 

  • Contra la resolució podrà reclamar-se en via contenciós administratiu, previ el recurs de reposició.