Normativa:

Requisits:
  • Ser major d'edat
  • Tobar-se empadronat/ada a Picanya
Documentació:
  • Sol·licitud model (TD14.024)
  • 2 fotografies actualitzades tamany carnet del propietari de l'animal (TD18.004)
  • Cartilla sanitària de l’animal (TD18.081)
  • Certificat d’aptitut psicotècnica (TD18.028)
  • Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura no inferior a 120.000 € (TD18.078)
  • Justificant del pagament de la corresponent taxa per a l’expedició de la llicència (50 €) (TD18.006)
 
Finalització del procediment: 
  • Per resolució de l'Alcaldia, en un termini màxim de 3 mesos, aquesta resolució no posa fi a la via administrativa. El silenci serà desestimatori.

Recursos contra la resolució:

  • Contra la resolució podrà reclamar-se en via contenciós administratiu, previ el recurs de reposició.