Declaració Responsable per a l'Implantació d'Activitats (UR.099)
Requisits:

Mitjançant la Declaració Responsable, l’interessat/da comunica a l’Ajuntament l’inici d’una activitat que per les seues característiques queda exclosa del Règim d’Autorització Ambiental Integrada i de Llicència Ambiental, adjuntant tota la documentació necessària. Compren les següents activitats:
 • Activitats que no consten qualificades com molestes, insalubres, nocives o perilloses al nomenclàtor vigent.
 • Activitats desenvolupades al marc del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, i Llei 2/2012, de 14 de juny de la Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a l’Iniciativa Empresarial i als Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses (pime) de la CV. 
 • Activitats desenvolupades al marc de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i de Determinats Serveis.
 • Afecta, en general, a comerços fins 750 m2 de superficie de venda, oficines, etc
 • Antenes de Telefonia Mòbil, fins una superfície màxima ocupada de 300 m2.
 • Camp Solar amb plaques fotovoltaiques a la coberta d’edificis.
Documentació que cal aportar:

1. Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds:
 • Instància segons model de l’Ordenança municipal, amb document subscrit per l’interessat/da on aquest manifesta, baix la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent per accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa i aporta la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el termini inherent al reconeixement. 
 • Justificant del pagament de la taxa municipal d’obertura
 • Fotocopia del DNI i/o al cas de persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució de la mateixa i dels poders conferits als seus representants.
 • Copia de l’Alta Censal de l’empresa que va a exercir l’acivitat.
 • Certificat emes per Tècnic competent que justifiquen la compatibilitat urbanística de l’activitat amb el PGOU.
 • Autorització obtenció dades intermediació (segons model)
2. En el cas que es tracte de comunicació ambiental (no qualificada) i no necessiten l’execució de cap tipus d’obres: 
 1. Plànol a escala del local, amb situació i distribució del local, accessibilitat, maquinaria, mesures de protecció contra incendis i superfície, signat per tècnic competent.
 2. Memòria descriptiva de l'activitat, subscrita per tècnic competent i en ella es justificarà detalladament el compliment de la normativa vigent d'aplicació relativa als aspectes següents: seguretat estructural i sectorització; condicions d'accessibilitat; adequada ventilació i il·luminació; instal·lació elèctrica amb indicació de potència instal·lada i relació de maquinària; instal·lacions sanitàries; afectació al medi ambient (abocaments, sorolls, olors, focus de calor, residus, etc) i les adequades mesures correctores adoptades; seguretat contra incendis (càrrega tèrmica, evacuació d'ocupants, recorreguts d'evacuació, eixides, senyalització, dotació de mitjans contra incendis, etc); i
 3. Certificat final de les instal·lacions executades, signat per tècnic competent i visat col·legial corresponent.
NOTA: En el cas de no visar pel Col·legi Oficial corresponent la documentació, el tècnic tindrà que aportar Declaració Responsable, amb el contingut mínim següent:
 • Que estic amb possessió de la titulació que capacita per a realitzar i signar el treball objecte de l’expedient.
 • Que d’acord amb les atribucions professionals d’aquesta titulació, tinc competència per a la direcció de les obres/instal·lacions i certificacions relatives al projecte.
 • Que no estic inhabilitat, ni administrativa ni judicialment  per a la redacció i signatura del certificat de direcció de l’execució de les obres/instal·lacions.
 • Que estic en possessió d’assegurança de responsabilitat civil professional.
3. En el cas que l’activitat necessita l’execució d’algun tipus d’obra: 

 • Memòria tècnica (comunicacions ambientals) de l'activitat i obres, subscrita per tècnic competent, on es justificarà detalladament el compliment de la normativa vigent d'aplicació relativa als aspectes següents: seguretat estructural i sectorització; condicions d'accessibilitat; adequada ventilació i il·luminació; instal·lació elèctrica amb indicació de potència instal·lada i relació de maquinària; instal·lacions sanitàries; afectació al medi ambient (abocaments, sorolls, olors, focus de calor, residus, etc) i les adequades mesures correctores adoptades; seguretat contra incendis (càrrega tèrmica, evacuació d'ocupants, recorreguts d'evacuació, eixides, senyalització, dotació de mitjans contra incendis, etc); i la documentació gràfica necessària amb detall suficient (plànol d'emplaçament, accessibilitat i entorn, distribució i superfícies, evacuació i instal·lacions, seguretat contra incendis, alçats i seccions).
 • Certificat final d’obres executades, signat per tècnic competent i visat col·legial corresponent.
 • Certificat final d’instal·lacions executades, signat per tècnic competent i visat col·legial corresponent, una vegada s’han finalitzat les obres prèviament.
4. En el cas d’antenes de telefonia mòbil
 • Projecte Tècnic (llicència ambiental) de l'activitat i obres, subscrit per tècnic competent, on es justificarà detalladament el compliment de la normativa vigent d'aplicació relativa als aspectes següents: seguretat estructural i sectorització; condicions d'accessibilitat; adequada ventilació i il·luminació; instal·lació elèctrica amb indicació de potència instal·lada i relació de maquinària; instal·lacions sanitàries; afectació al medi ambient (abocaments, sorolls, olors, focus de calor, residus, etc) i les adequades mesures correctores adoptades; seguretat contra incendis (càrrega tèrmica, evacuació d'ocupants, recorreguts d'evacuació, eixides, senyalització, dotació de mitjans contra incendis, etc); i la documentació gràfica necessària amb detall suficient (plànol d'emplaçament, accessibilitat i entorn, distribució i superfícies, evacuació i instal·lacions, seguretat contra incendis, alçats i seccions), i específicament el següent:
 • Descripció del programa de desenvolupament de l’empresa per a aquest terme municipal: Consistirà en la descripció escrita i gràfica de les instal·lacions existents i previstes, i terminis d’execució. Les empreses de telefonia grafiaran la xarxa d’interconnexió d’antenes, detallant les estacions base i la resta d’instal·lacions, tant les existents en el moment de redactar el projecte, com les previstes per a un futur.
 • Zona de cobertura de l’estació base.
 • Sistemes propis adoptats per l’empresa pel control de les emissions.
 • Quantitat total de canals de portadora pels que puga emetre cada antena de l’estació base.
 • Quantitat màxima de canals de portadora pels que puga emetre de forma simultània cada antena de l’estació base.
 • Freqüències d’emissió de cadascú dels canals de portadora.
 • Potència isotròpica radiada equivalent (PIRE) de cada antena.
 • PIRE per cadascú del canal de portadora.
 • Justificació teòrica del compliment dels límits generals d’emissió radioelèctrica imposades per la normativa estatal i autonòmica i els marcats en aquesta ordenança.
 • Justificació que s’utilitza la tipologia que menor impacte visual produeix.
 • Condicions de retiro i altures.
 • Simulació gràfica des de diferents angles de vista, del resultat final de la instal·lació que es pretén executar, que permetrà avaluar l’impacte visual que provocarà.
 • Còpia de l’acord adoptat per la comunitat de propietaris de l’immoble, quan aquest siga el cas, acreditatiu del compliment de la normativa aplicable en matèria de propietat horitzontal.
 • Còpia del contracte o precontracte establert entre companyia operadora i propietari de l’immoble.
 • Certificat final d’obres executades, signat per tècnic competent i visat col·legial corresponent.
 • Certificat final d’instal·lacions executades, signat per tècnic competent i visat col·legial corresponent, una vegada s’han finalitzat les obres prèviament.
 • Justificant del pagament de l’ICIO i Taxa d’obres i instal·lacions

5. En el cas d’activitats de llicència ambiental (Qualificades): 
 • Projecte Tècnic (llicència ambiental) de l'Activitat i d’Obres (si és el cas), subscrit per tècnic/a competent, on es justificarà detalladament el compliment de la normativa vigent d'aplicació relativa als aspectes següents: seguretat estructural i sectorització; condicions d'accessibilitat; adequada ventilació i il·luminació; instal·lació elèctrica amb indicació de potència instal·lada i relació de maquinària; instal·lacions sanitàries; afectació al medi ambient (abocaments, sorolls, olors, focus de calor, residus, etc) i les adequades mesures correctores adoptades; seguretat contra incendis (càrrega tèrmica, evacuació d'ocupants, recorreguts d'evacuació, eixides, senyalització, dotació de mitjans contra incendis, etc); i la documentació gràfica necessària amb detall suficient (plànol d'emplaçament, accessibilitat i entorn, distribució i superfícies, evacuació i instal·lacions, seguretat contra incendis, alçats i seccions).
 • Certificat final d’obres executades, signat per tècnic/a competent i visat col·legial corresponent, si és el cas.
 • Certificat final d’instal·lacions executades, signat per tècnic/a competent i visat col·legial corresponent, una vegada s’han finalitzat les obres prèviament.
 • Pressupost d’execució material (sense IVA), si és el cas
 • Dades del constructor
 • Declaració i/o justificant de Gestió de Residus de la Construcció, i punt d’abocament
 • Justificant del pagament de l’ICIO i Taxa d’obres i d’instal·lacions, si és el cas.
 • Contracte de manteniment o butlletí de revisió anual de la instal·lació de protecció contra incendis (R.D. 1942/1993, de 5 de novembre). 
 • Contracte o document acreditatiu de l’empresa encarregada de l’eliminació dels residus propis de l’activitat.
 • Auditoria Acústica (Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel que s’estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació a les activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis). 
 • Quan procedeixca, els programes de manteniment exigits per les instal·lacions industrials incloses a l’article 2 del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic - sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
Normativa:
 • PGOU de Picanya
 • LLEI 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana [2014/7303]
 • DECRET 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. [2006/6112] 
 • DECRET 120/2006, d'11 d'agost, de 2006, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana. [2006/9858] 
 • Ordenança Municipal relativa a la Simplificació de Diversos Tràmits Administratius.
 • Llei 12/2010 de 21/7 de Mesures Urgents per Agilitzar l’Exercici d’Activitats Productives i Creació d’Ocupació.
 • LLEI 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat [2013/12400] 
 • Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la iniciativa Empresarial i els Emprenedors, Microempreses i Xicotetes i Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana
 • Llei 12/2012 de 26/12 de Mesures Urgents de Liberalització del Comerç i determinats Serveis. 
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici d'expedició de llicències d’obertura d’activitat.
 • Ordenança fiscal reguladora de l’ICIO i de la taxa per llicències d’obres.
 • Ley 20/2013, de 9 de desembre, de garantía de la unitat del mercat.
Finalització del Procediment:

Si la DOCUMENTACIÓ presentada està COMPLETA, l’interessat estarà habilitat per a iniciar l’activitat o al seu cas, de les obres, sense perjudici de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits que l’habiliten per a l’exercici del dret i de l’adequació de l’executa’t al contingut de la declaració.

Si la DOCUMENTACIÓ presentada NO esta COMPLETA, la declaració responsable  NO SURTIRÀ EFECTES i es procedirà a l’arxiu de les actuacions en el termini de 10 dies.

En el suposat de necessitat d’Ocupació de part de Via Pública, l’interessat haurà de sol•licitar i obtenir prèviament la corresponent autorització d’ocupació de part de la via pública, així com comunicar a la Policia Local amb una antelació mínima de 3 dies, l’esmentada ocupació als efectes de poder adoptar les mesures d’ordenació del tràfic oportunes.

La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, de qualsevol manifestació o document que s’acompanya o incorpora a la declaració responsable, o la no presentació davant l’Ajuntament d’aquesta, determinarà l’impossibilitat d’iniciar les obres o de realitzar els actes corresponents des del moment en que es tinga constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats a que haguera lloc. La resolució administrativa que declara tals circumstàncies podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent; tot sense perjudici de la tramitació, al seu cas, del procediment sancionador corresponent.

La declaració responsable efectuada als termes previstos en aquesta disposició, sortirà tots els efectes que la normativa aplicable atribueix a la concessió de la llicencia municipal i es podrà fer valdre tant davant l’Administració como davant qualsevol altra persona, natural o jurídica, pública o privada.