SANCIONES_masc_100
22 de de juliol de 2020
Sanció de fins a 100 euros per no dur la mascareta
Cal recordar que la mascareta ha de cobrir, obligatòriament, nas i boca

Este passat dissabte 18 de juliol la Generalitat Valenciana amplià l'obligació de dur la mascareta  en tot moment en la via pública, en espais a l'aire lliure, espais tancats d'ús públic o oberts al públic. L'incompliment d'esta obligació legal, pot suposar una sanció de fins a 100 euros.

Cal recordar que l'actual nomartiva diu:

Ús de mascareta:
Les persones de sis anys, d’ara en avant, estan obligades a l’ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic.
Es recomana l’ús de les mascaretes en espais privats oberts o tancats quan hi haja confluència amb persones no convivents o no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres.

L’ús de la mascareta no serà obligatori en els supòsits següents:
a) Durant la pràctica d’activitat física o qualsevol altra activitat amb la qual resulte incompatible usar-la.
b) En les activitats infantils i juvenils d’oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable.
c) En els espais de la naturalesa o a l’aire lliure fora de nuclis de població, platges i piscines, sempre que l’afluència de les persones permeta mantindre la distància interpersonal d’1,5 metres.

L’obligació recollida en els apartats anteriors no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria
que puga veure’s agreujada per l’ús de mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia
per a llevar-se la mascareta, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable l’ús d’aquesta i en els supòsits de força major o situació
de necessitat.

Als efectes d’aquest acord, l’obligació de l’ús es refereix a mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques, així com a l’ús adequat
d’aquestes, és a dir, que ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa. No es permet l’ús de mascareta amb vàlvula
exhalatòria, excepte en l’àmbit professional per al cas en què aquest tipus de mascareta puga estar recomanada.

 

SANCIONES_masc_100

Galeries relacionades
Picanya des del balcó 9
03 de de juny de 2020

Picanya des del balcó 9

Picanya des del balcó 8
27 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 8

Picanya des del balcó 7
19 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 7

Picanya des del balcó 6
11 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 6