bnr_plan_local_ocupacion_ocupat_2019
11 de de maig de 2020
Ajudes per a la contractació de persones aturades i a les iniciatives emprenedores
Obert el termini per a tramitar les sol·licituds

Convocatòria Pública per a l’atorgament d’Ajudes Econòmiques al Foment de l’Ocupació 2020

S’atorguen ajudes per al 2020 pel règim de concurrència competititva, per un import de 1200€, d’acord amb el que s’estableix als articles 16 i 17 de les Bases Reguladores.

S’estableixen dues modalitats regulades per les Bases Reguladores del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Picanya, BOP de València número 159 de data 18 d’agost de 2017 i la Convocatòria per a 2020, publicada a la BDNS amb referència 504005

S’atendran les instàncies presentades des del dia següent a la publicació de l’estracte de la Convocatòria al BOP de València (divendres 8 de maig) fins al 30 d’octubre de 2020, en la que es contemplen les altes en seguretat social amb caràcter retroactiu des de l’1 de juliol de 2020.

Les sol·licituds es presentaran en Seu Electrònica i atenent al procediment i models establerts a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Picanya per a cadascúna de les modalitats.

Modalitat A: AJUDES AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DE PICANYA

1.- Ajudes a la contractació de persones aturades de Picanya, l’alta a la Seguretat Social de les persones contractades deu haver-se produït entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 d’octubre de 2020.

2.- Persones físiques o jurídiques que contracten a persones aturades, inscrites al SERVEF i amb una antiguetat d’almenys tres mesos d’empadronament a Picanya abans de la publicació de la Convocatòria a la BDNS, el contracte de les quals ha d’acomplir les condicions de les bases i convocatòria.

3.-El procediment de tramitació es troba detallat a l’Oficina Virtual de Picanya:

http://picanya.org/administracio/oficina-virtual/desenvolupament-local/i/12040/733/programa-ocupacio-local-ajudes-a-la-contractacio-dl-093

Modalitat B: AJUDES AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA AL MUNICIPI DE PICANYA

1.- Ajudes a la Iniciativa Emprenedora per altes a la Seguretat Social per inici d’una activitat en l’àmbit del RETA radicada a Picanya o sent la persona titular empadronada a Picanya.

2.- Persones empadronades a Picanya que inicien una activitat o persones que radiquen la seua activitat a Picanya, amb Alta inicial en el RETA entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 d’octubre de 2020. Es considerarà com a data d’inici de l’activitat la que conste a la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037).

3.-El procediment de tramitació es troba detallat a l’Oficina Virtual de Picanya:

http://picanya.org/administracio/oficina-virtual/desenvolupament-local/i/12641/733/programa-ocupacio-local-iniciativa-emprenedora-dl-171

Vosté pot descarregar la Guia per a la Tramitació i la Justificació de les Subvencions de Foment de l’Ocupació en format PDF a peu d'esta plana.

Si necessita ajuda o assessorament per a la tramitació o justificació d’aquestes ajudes, pot telefonar a l’Ajuntament (961594460) i demanar per l’extensió 521