ocupat_2017

Convocatòria Pública per a l’atorgament d’Ajudes Econòmiques
al Foment de l’Ocupació 2018

 

S’atorgaran un màxim de 25 ajudes per al 2018 pel règim de concurrència competitiva, d’acord amb el que s’estableix als articles 16 i 17 de les Bases Reguladores. Cada ajuda és per un import de 1200€.

 

S’estableixen dues modalitats regulades per les Bases Reguladores del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Picanya, BOP de València número 159 de data 18 d’agost de 2017 i la Convocatòria per a 2018, extracte publicat a la BDNS amb referència 394162.

 

Enllaç a la Convocatòria en la BDNS ací.

 

S’atendran les instàncies presentades des del dia següent a la publicació de l’estracte de la Convocatòria a la BDNS fins al 15 de novembre de 2018, en la que es contemplen les altes en la Seguretat Social amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2018.

 

 

Modalitat A:

AJUDES AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DE PICANYA

 

1.- Ajudes a la contractació de persones aturades de Picanya, l’alta a la Seguretat Social de les persones contractades deu realitzar-se entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2018.

 

2.- Persones físiques o jurídiques que contracten a persones aturades, inscrites al SERVEF i amb una antiguetat d’almenys tres mesos d’empadronament a Picanya abans de la publicació de la Convocatòria a la BDNS, el contracte de les quals acompleix les condicions de les bases i convocatòria.

 

3.- Procediment de tramitació a l’Oficina Virtual de Picanya:

Sol·licitud: Ajudes a la Contractació (DL.093)

 

 

 

Modalitat B:

AJUDES AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA AL MUNICIPI DE PICANYA

 

1.- Ajudes a la Iniciativa Emprenedora per altes a la Seguretat Social per inici d’una activitat en l’àmbit del RETA radicada a Picanya o sent la persona titular empadronada a Picanya.

 

2.- Persones empadronades a Picanya que inicien una activitat o persones que radiquen la seua activitat a Picanya i de les quals, l’Alta inicial en el RETA es produeix entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2018. Es considerarà com a data d’inici de l’activitat la que conste a la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037).

 

3.- Procediment de tramitació a l’Oficina Virtual de Picanya:

Sol·licitud: Iniciativa Emprenedora (DL.171)

 

 

Informació i orientació per a la tramitació en el telèfon 961594460.