CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE PARCEL·LES D’HORTS SOCIALS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA

Vist que l’Ajuntament de Picanya té aprovada l’Ordenança Reguladora d’Ús dels Horts Socials segons acord Plenari Ordinari de data 4 de febrer de 2014, i publicada al BOP nº 89 de 15 d’abril de 2014.

Vist que és competència municipal la concessió d’autoritzacions per a l’ús dels Horts Socials.

PRIMER. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les normes que regiran el procediment d'adjudicació i ús de les parcel•les dels Horts Socials de Picanya, que facilite l'Ajuntament dins de les actuacions projectades des de l’Àrea de Serveis a les Persones, com a mètode d’integració social. Aquesta iniciativa està vinculada a la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes de Picanya, per la qual cosa prevaldrà la rendibilitat social a l’econòmica.
El número de parcel·les és de 30, de 50m2 cadascuna, que l'Ajuntament facilita en règim de cessió temporal en precari, ubicades en un terreny de propietat municipal i destinades al cultiu d’agricultura biològica.

SEGON. Persones beneficiàries
1. Podran ser beneficiàries de les cessions d’us dels Horts Socials les persones que complisquen els següents requisits:
a) Persona física major d'edat empadronada a Picanya almenys des de fa un any.
b) No estar en possessió (la persona sol•licitant, el/la cònjuge o qualsevol altre membre de la unitat familiar) d'una altra parcel•la dels Horts Socials.
c) Estar en situació d’atur.
d) O ser persona jubilada i/o pensionista amb una renda per càpita no superior al salari mínim interprofessional vigent en cada any.

TERCER. Procediment per a la concessió de cessions
1. El procediment aplicable a l'atorgament de les cessions que habiliten per a l'ocupació dels Horts Socials, i que faculten per a l’ús i gaudi, serà en règim de concurrència pública, donat el nombre limitat de les parcel·les. I s’aplicaran els criteris de prelació establerts a l’Ordenança, per al supòsit que les disponibilitats de parcel·les foren insuficients per a atendre les sol·licituds presentades.
2. La persona interessada en l’adjudicació dels Horts Socials, haurà de presentar la sol•licitud en el Registre General de l'Ajuntament, amb el model normalitzat d'instància que a tal efecte se li facilite i també en la pàgina web.
La sol•licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:(Caldrà presentar els originals de tots el documents).
• DNI (NIE o passaport) de tots els membres de la unitat familiar
• Certificat d’empadronament col·lectiu
• Llibre de família.
• Certificat de pensions expedit per l'INSS. En el cas de no posseir pensió de l'INSS, certificat que ho ha acredite. Se sol•licita en l'Institut Nacional de Seguretat Socials, C/ Verge de l'Olivar, 38 Torrent. És necessari sol•licitar cita prèvia en www.segsocial.es o en els telèfons 963176111-961550075.
• Document Acreditatiu de Renovació de Demanda d’Ocupació (DARDE).
• Certificat de prestacions de l'INEM. Se sol•liciten en el Servei Valencià d'Ocupació i INEM, C/ Sagra, 12, Torrent.
• L’Ajuntament de Picanya podrà sol•licitar qualsevol altre document que considere necessari.
• Declaració de l'Impost sobre la Renda de les persones Físiques o certificat de l'Agència Tributària de declaració negativa. En ambdós casos ha d’anar referida a l'últim exercici econòmic declarat. Se sol•licita en Agència Tributària, Av. Al Vedat 103, Torrent.
4. El termini per a la presentació de les sol•licituds serà des de la publicació de la present convocatòria fins que es cobrisca l’oferta d’Horts Socials.
5.- La persona sol•licitant que reunisca els requisits serà adjudicatària per mig de resolució d’alcaldia on s’indicarà el termini de la cessió, així com la parcel•la adjudicada

QUART. Temporalitat de les cessions d'ús
Les cessions d'ús i gaudi seran, en tot cas, temporals i a precari. L'ús de les parcel•les s'adjudicarà per un període màxim de dos anys. Transcorregut aquest temps des de la concessió de la primera parcel•la, finalitzaran totes les concessions, fins i tot aquelles que es pogueren produir posteriorment. Les llicències que concedisquen el dret a l'ús dels Horts Socials no seran transmissibles a terceres persones

QUINT- Extinció de les cessions
1. Les cessions que es concedisquen per l'Ajuntament per a l'adjudicació de les parcel·les dels Horts Socials, s'extingiran i revocaran previ expedient instruït a aquest efecte, per les següents causes:
a) Per venciment del termini.
b) Per pèrdua física o jurídica del bé sobre el qual han estat atorgades.
d) Per mutu acord.
i) Per revocació.
g) Per renúncia de l'usuari o usuària
i) Per qualsevol altra causa inclosa en la corresponent convocatòria.
j) Per incompliment de les obligacions i disposicions contingudes en aquest reglament o en la resolució per la qual es concedeix la cessió corresponent.
k) Per cometre alguna infracció greu o molt greu.
l) En cas que un hort reste sense treballar més d’1 mes per la persona adjudicatària, sense que hi haja una comunicació expressa i motivada a l‘Ajuntament de Picanya, aquest quedarà lliure i podrà ser adjudicat novament, una vegada resolt el títol administratiu.
La pèrdua de la condició de persona usuària no donarà lloc, en cap cas, al reconeixement d'indemnització alguna al seu favor.
S'haurà d'instrumentar el corresponent procediment i es donarà audiència a la persona
interessada.

SISÈ. Impugnació
La present convocatòria, que posa fi a la via administrativa, pot ser recorreguda potestativament, en els termes i terminis previstos en els articles 123 i 124 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu (article 46 Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa).


Podeu trobar el full de sol·licitud a peu d'esta plana.
Documents
Notícies relacionades