Convocatòria Pública per a l’atorgament d’Ajudes Econòmiques al Foment de l’Ocupació 2022

S’atorguen ajudes per al 2022 pel règim de concurrència competititva, per un import de 1200€, d’acord amb el que s’estableix als articles 16 i 17 de les Bases Reguladores.

 

S’estableixen dues modalitats regulades per les Bases Reguladores del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Picanya, BOP de València número 129 de data 07 de juliol de 2021 i la Convocatòria per a 2022, publicada a la BDNS amb referència 625229

 

S’atendran les instàncies presentades des del dia següent a la publicació de l’estracte de la Convocatòria al BOP de València fins al 31 d’octubre de 2022, en la que es contemplen les altes en seguretat social amb caràcter retroactiu des de l’1 de juliol de 2021.

 

Les sol·licituds es presentaran en Seu Electrònica i atenent al procediment i models establerts a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Picanya per a cadascúna de les modalitats.

 

Modalitat A: AJUDES AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DE PICANYA

Ajudes a la contractació de persones aturades de Picanya, l’alta a la Seguretat Social de les persones contractades deu haver-se produït entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. O bé, la transformació en indefinits de contractes temporals

Condicions: Persones físiques o jurídiques que contracten a persones aturades, inscrites a LABORA i amb una antiguetat d’almenys tres mesos d’empadronament a Picanya abans de la publicació de la Convocatòria a la BDNS, el contracte de les quals ha d’acomplir les condicions de les bases i convocatòria.

 

El procediment de tramitació es troba detallat a l’Oficina Virtual de Picanya:

DL.093 Programa Ocupació Local – Ajudes a la Contractació

 

Modalitat B: AJUDES AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA AL MUNICIPI DE PICANYA

Ajudes a la Iniciativa Emprenedora per altes a la Seguretat Social per inici d’una activitat en l’àmbit del RETA radicada a Picanya o sent la persona titular empadronada a Picanya.

Condicions: Persones empadronades a Picanya que inicien una activitat o persones que radiquen la seua activitat a Picanya, amb Alta inicial en el RETA entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. Es considerarà com a data d’inici de l’activitat la que conste a la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037).

La persona ha de trobrar-se inscrita a LABORA en el moment de l’alta al RETA.

 

El procediment de tramitació es troba detallat a l’Oficina Virtual de Picanya:

DL.171 Programa Ocupació Local – Iniciativa Emprenedora 

acceso a la BDNS


 

Notícies relacionades