Programa Ocupació Local – Iniciativa Emprenedora (DL.171)

Les ajudes es destinaran a les persones que, estant aturades, inicien una activitat econòmica en l’àmbit del RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) com a persona treballadora autònoma, associada a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol fòrmula mercantil legalment admesa en dret, sent la persona empadronada a Picanya, o constituïnt-se l’empresa a Picanya.

Referència de la Convocatòria:

Per a 2020 número a la BDNS: 504005

[Accedir a la publicació a la BDNS]

En ser les persones jurídiques subjectes obligats, segons la llei 39/2015 de procediment administratiu comú, els tràmits seran obligatòriament en mode electrònic. Per a la qual cosa, s’haurà de disposar d’un certificat digital de persona habilitada a la corresponent entitat jurídica o bé aportar els poders corresponents a la seu electrònica sol·licitant accès a l’entitat.

No obstant l’anterior, de manera transitòria i per a facilitar l’adaptació a la nova seu electrònica, les sol·licituds vinculades a la present convocatòria podran ser tramitades presencialment al Registre General de l’Ajuntament, Oficina DIGA’M, en l’horari d’obertura d’aquesta.

La tamitació d’esmena i la justificació, hauran de realitzar-se mitjançant els tràmits electrònics habilitats.

Per a facilitar la tramitació de la sol·licitud i posteriors tràmits, s’ha preparat una Guia per a la Tramitació i Justificació de les Subvencions de Foment de l’Ocupació.
[Descarrega la Guia, versió abril 2020, ací]

Tramitació electrònica:

 Els tràmits electrònics relacionats són els següents (requereix certificat digital):

 

En cas d’haver de respondre a una Notificació d’Esmena, deurà utilitzar el tràmit de “Registro Electrónico/Presentación Instancia General” a la seu-e de l’Ajuntament de Picanya i escollir l’opció “Contestar requerimiento con CR” del menú OPCIONES (situat a la dreta).

 

Documentació

En el cas d'autoritzar la recaptació de la informació mitjançant intermediació no serà necessària l'aportació d'aquests.

Presentar en un document pdf per separat. cadascún dels documents complets, amb totes les pàgines legibles i evitant aquelles que es troben en blanc.

 

-Document de la demanda d'ocupació (DARDE) actualitzat, a la data d’Alta de l’Activitat al RETA.

-Informe de Vida Laboral de la persona sol•licitant de la subvenció, actualitzat a data de presentació de la sol•licitud.

-Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (model 036 o 037)

-Certificació de l'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.

- En cas de no autoritzar-ne la consulta a la sol·licitud, Certificat original de trobar-se al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social, tant de la persona autònoma com de la societat a la que pertany, si és el cas (*).

- En cas de no autoritzar-ne la consulta a la sol·licitud, Certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària, tant de la persona autònoma com de la societat a la que pertany, si és el cas (*).

-Autobaremació [Formulari Autobaremació]

-L’Ajuntament de Picanya podrà demanar factures corresponents a les despeses per a les quals se sol·liciten aquestes ajudes, per un import superior a la quantia de l’ajuda.

Aquestes factures hauran d'estar emeses durant el període que comprèn els tres mesos previs al començament de l'activitat i fins el dia de la sol•licitud.

A més, hauran d'acompanyar-se del corresponent justificant bancari de pagament, degudament segellat i amb justificació del destinatari. A aquests efectes no s'admeten impressions de pantalla d'Internet.

-Pla d’Empresa que reflectirà tota la informació necessària per descriure l’activitat segons model normalitzat, acompanyat dels Curricula de totes les persones promotores.

-Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als punts 3 i 4 de l'autobaremació (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d'Igualtat, etc)

 

(*) Si n’és el cas:

-La persona sol·licitant té socis, una autorització per cadascún/a

[Descarrega formulari d’autortizació de consulta de dades, Socis, ací

-La persona sol·licitant, pertany a una societat/entitat amb forma jurídica

[Descarrega formulari d’autortizació de consulta de dades, Entitat, ací