Les ajudes es destinaran a les persones que, estant aturades, inicien una activitat econòmica en l’àmbit del RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) com a persona treballadora autònoma, associada a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol fòrmula mercantil legalment admesa en dret, sent la persona empadronada a Picanya, o constituïnt-se l’empresa a Picanya.

Referència de la Convocatòria:
Per a 2019 número a la BDNS 475260
[Accedir a la publicació a la BDNS]

En ser les persones jurídiques subjectes obligats, segons la llei 39/2015 de procediment administratiu comú, els tràmits seran obligatòriament en mode electrònic. Per a la qual cosa, s’haurà de disposar d’un certificat digital de persona habilitada a la corresponent entitat jurídica o bé aportar els poders corresponents a la seu electrònica sol·licitant accès a l’entitat.

No obstant l’anterior, de manera transitòria i per a facilitar l’adaptació a la nova seu electrònica, les sol·licituds vinculades a la present convocatòria podran ser tramitades presencialment al Registre General de l’Ajuntament, Oficina DIGA’M, en l’horari d’obertura d’aquesta.

La tamitació d’esmena i la justificació, hauran de realitzar-se mitjançant els tràmits electrònics habilitats.

Per a facilitar la tramitació de la sol·licitud i posteriors tràmits, s’ha preparat una Guia per a la Tramitació i Justificació de les Subvencions de Foment de l’Ocupació.
[Descarrega la Guia, versió setembre 2019, ací]

Tramitació presencial, en oficina DIGA’M:

Formulari de sol·licitud degudament emplenat en tots el seus apartats i signat per la persona representant.
[Descarrega el formulari de sol·licitud]

La sol·licitud requereix que es presenten els originals de la següent documentació:
-Document de la demanda d'ocupació (DARDE) actualitzat, a la data d’Alta de l’Activitat al RETA.
-Informe de Vida Laboral de la persona sol•licitant de la subvenció, actualitzat a data de presentació de la sol•licitud.
-Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (model 036 o 037)
-Certificació de l'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.
-Certificat original de la Tresoreria de la Seguretat Social com que l’empresa està al corrent en les seues obligacions, en cas de no autoritzar-ne la consulta (opció a marcar al formulari de sol·licitud), com de la societat a la que pertany, si n’és el cas. [Descarrega formulari societat] - [Descarrega formulari socis]
-Certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària, en cas de no autoritzar-ne la consulta. (opció a marcar al formulari de sol·licitud), com de la societat a la que pertany, si n’és el cas.[Descarrega formulari societat] - [Descarrega formulari socis]
-L’Ajuntament de Picanya podrà demanar factures corresponents a les despeses per a les quals se sol·liciten aquestes ajudes, per un import superior a la quantia de l’ajuda.
Aquestes factures hauran d'estar emeses durant el període que comprèn els tres mesos previs al començament de l'activitat i fins el dia de la sol•licitud.
A més, hauran d'acompanyar-se del corresponent justificant bancari de pagament, degudament segellat i amb justificació del destinatari. A aquests efectes no s'admeten impressions de pantalla d'Internet.
-Pla d’Empresa que reflectirà tota la informació necessària per descriure l’activitat segons model normalitzat, acompanyat dels Curricula de totes les persones promotores.
[Descarrega el model de Pla d’Empresa]
-Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als punts 3 i 4 de l'autobaremació (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d'Igualtat, etc)

Tramitació electrònica:

Els tràmits electrònics relacionats són els següents (requereix certificat digital):
• Tràmit de sol·licitud Ajudes a la Iniciativa Emprenedora (DL.171)
• Tràmit d'esmena de documentació (AC.130)
• Tràmit de justificació d'ajudes a la iniciativa emprenedora (DL.172)

Documentació
En el cas d'autoritzar la recaptació de la informació mitjançant intermediació no serà necessària l'aportació d'aquests.
Presentar en un document pdf cadascún dels documents per separat, en totes les pàgines, legibles i evitant aquelles que es troben en blanc.

-Document de la demanda d'ocupació (DARDE) actualitzat, a la data d’Alta de l’Activitat al RETA.
-Informe de Vida Laboral de la persona sol•licitant de la subvenció, actualitzat a data de presentació de la sol•licitud.
-Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (model 036 o 037)
-Certificació de l'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.
- En cas de no autoritzar-ne la consulta a la sol·licitud, Certificat original de trobar-se al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social, tant de la persona autònoma com de la societat a la que pertany, si és el cas.[Descarrega formulari societat] - [Descarrega formulari socis]
- En cas de no autoritzar-ne la consulta a la sol·licitud, Certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària, tant de la persona autònoma com de la societat a la que pertany, si és el cas.[Descarrega formulari societat] - [Descarrega formulari socis]
-L’Ajuntament de Picanya podrà demanar factures corresponents a les despeses per a les quals se sol·liciten aquestes ajudes, per un import superior a la quantia de l’ajuda.
Aquestes factures hauran d'estar emeses durant el període que comprèn els tres mesos previs al començament de l'activitat i fins el dia de la sol•licitud.
A més, hauran d'acompanyar-se del corresponent justificant bancari de pagament, degudament segellat i amb justificació del destinatari. A aquests efectes no s'admeten impressions de pantalla d'Internet.
-Pla d’Empresa que reflectirà tota la informació necessària per descriure l’activitat segons model normalitzat, acompanyat dels Curricula de totes les persones promotores.
[Accedir formulari Pla Empresa]
-Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als punts 3 i 4 de l'autobaremació (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d'Igualtat, etc)